Motoristi že spet drvijo skozi nevarno križišče za Dekane pri Jerebici, v katerem kmetijska mehanizacija in druga počasna vozila dnevno prečkajo regionalno cesto Bivij–Dekani, o krožišču pa še nič določenega!

Koper, 10. maj 2017 ‒ Na današnji novinarski konferenci je predsednica Mestnega odbora SLS Koper in mestna svetnica Olga Franca poudarila, da si MO SLS Koper prizadeva za razvoj prometne infrastrukture na podeželju, že od leta 2010 poskušajo doseči ureditev ceste in prometa na magistralni cesti od Bivija skozi Dekane. S krajani Sočerge pri tem sodelujejo že nekaj let. Zaradi razmer na odseku, kjer se je zgodilo kar 46 prometnih nesreč med leti 2009 in 2016, je predstavila zahteve za nujno in takojšnje ukrepanje MO Koper. Vinko Zupančič iz Pisarov (KS Gračišče) je z vidika krajanov predstavil že izvedene ukrepe (obnova asfaltnih površin ceste, obnova avtobusnih čakalnic, sanacija razivanja meteorne vode, omejitev hitrosti na 50 km/h …) in nujne neizvedene ukrepe, med slednjimi je izpostavil ureditev platoja pred gostilno v Sočergi za postavitev infotočke (infomata) in ureditev cestnega prehoda in pločnikov v vaseh Lukini in Sočerga. Dodal je, da se pri izvedbi načrtovanih ukrepov, tudi infrastrukturnih, zatika povsod tam, kjer bi naj sodelovala tudi MO Koper, poleg tega pa se občina ne odziva na pozive KS Gračišče: »Enak pišmeuhovski odnos do podeželja se zrcali tudi v prometni strategiji občine, ki služi predvsem za formalno potrditev že načrtovanih naložb v mestnem proračunu – seveda v mestu Koper in njegovi bližnji okolici.«

Predsednica MO SLS Koper Olga Franca je poudarila, da se je od leta 2009 do 2016 na regionalni cesti R2/409, odsek 313 Rižana–Dekani pripetilo kar 46 prometnih nesreč. Največ ‒ kar devet ‒ prometnih nesreč se je zgodilo v letu 2016. »Vozila tu dosegajo visoke hitrosti, na desni strani ceste (smer proti LJ) pa so številni poljski priključki po katerih na cesto vstopa kmetijska mehanizacija in počasna vozila vse leto, cesta pa je slabo označena in na nevarnost ni ustreznih opozoril,« je danes izpostavila Olga Franca. DRSI je kot upravljavec regionalne ceste na podlagi poziva MO SLS Koper izvedla nekaj manjših ukrepov, ki pa so le malenkostno izboljšali prometno varnost. DRSI je kasneje pojasnila, da zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne namerava izgraditi predlaganih krožišč, provotno sporočeno namero, da se postavi radar  na lokaciji v km 2,0 pa so kasneje preklicali in odgovornost usmerili na PU Koper.

Bomo z ukrepi MO Koper doživeli večjo prometno varnost ali ne?

MO Koper podpira izgradnjo po prvi od dveh varianti načrta krožišča pri Jerebici, izdelanih leta 2012, ki naj bi združevala tako priključek za Vardo kot za Dekane. V ta namen bi morali skozi oljčni nasad izgraditi povezovalno dvopasovno cesto, kar predlagano rešitev močno podraži. Ob sprejetju proračuna 2017 je MO Koper sporočila, da bo v letu 2017 pripravila projekte in pričela izvedbo krožišča na Vardi z zaključkom v letu 2018. Planirala je odhodek 35.000  EUR letos ter 20.000 EUR v prihodnjem letu. 55.000 EUR je absolutno nezadostna višina sredstev za odkup potrebnih zemljišč in izgradnjo krožišča po varianti 1, zato v MO SLS Koper dvomimo v resnost namere občine.

Po proučitvi obeh predlaganih rešitev krožišč v MO SLS Koper ne podpiramo nobene od variant, saj po nepotrebnem posegata v kmetijska zemljišča, in predlagamo, da MO Koper pristopi k novemu načrtu, ki bo upošteval predloge Dekančanov, ki s predlaganimi rešitvami javno sploh niso bili seznanjeni. »Krajani imajo pravico, da se o načrtih in vseh variantah ter stroškovni in prometni učinkovitosti seznanijo na zboru krajanov,« je poudarila Franca in dodala,  da lastniki  zemljišč (oljčnikov) še niso pisno uradno obveščeni o načrtovani izgradnji s strani MO Koper. Krajevna skupnost Dekani navaja, da so bili prizadeti krajani seznanjeni z možnimi rešitvami, kar pa ne drži. Poleg tega je prenašanje odgovornosti s strani MO Koper na KS Dekani, ki ni usposobljena za strokovno vodenje take razprave, nedopustno, zato ponovno pozivamo odgovorne na MO Koper, da opravijo javno seznanitev in krajankam ter krajanom Dekanov predstavijo prednosti in slabosti predlaganih variant. Zato zahtevamo, da Mestna občina Koper:

  • Opravi javno seznanitev z rešitvami krožišč na zboru krajanov ter krajanke in krajane Dekanov seznani z namerami o načrtovani izgradnji, o prednostih in slabostih obeh variant krožišč s stroškovnega in varnostnega vidika.
  • Upošteva pripombe, ki bodo podane.
  • Izdela primernejšo rešitev, ki bo ustrezala tako zahtevam prometne varnosti kot stroškovne učinkovitosti.
  • Se dogovori z DRSI za nujne ukrepe za umiritev prometa, da se ne bi ponovile številne in težke prometne nesreče kot v letu 2016.
  • Uredi krožišče pri Osnovni šoli Dekani.

V MO SLS Koper si prizadevamo za rešitev brez posega v oljčnike in predlagamo, da se uredi montažno krožišče kar na območju sedanjega križišča pri Jerebici, priključek za Vardo, ki je prometno manj obremenjen, pa naj se uredi zgolj z ustreznimi otoki in vodenimi pasovi, ki bodo omogočali varno zavijanje vozil v priključku. Predlagamo še, da se Vardo poveže z Dekani s pločnikom in kolesarsko stezo, vsekakor pa naj bi krajani potrdili najboljšo varianto.

 

Preneseno iz: www.sls.si