Naši rezultati in cilji so izmerljivi! Preverite svojo krajevno skupnost. – 1. del

Zavedati se je treba lepote našega podeželja in pomembnosti dela krajevnih skupnosti. Slednjim bomo postopoma podvojili sredstva za obnovo krajevnih cest. Spodaj preverite, kaj smo in bomo počeli. Če svoje krajevne skupnosti ne najdete, ne skrbite – vključili jo bomo v drugem delu prispevka. Ne pozabite: Da bomo zagotovili vse, je ključnega pomena dobro vodstvo! 2. decembra v 2. krogu volitev obkrožimo številko 2: Mirana Gorinška.

Konjiška vas

“Povedati moram, da nam v KS Konjiška vas gre zelo dobro in da se postopoma lotevamo projektov, v vseh vaseh krajevne skupnosti. S pomočjo krajanov, strokovnih sodelavcev in vodstva občine, vse planirane projekte vedno izvedemo. Vsekakor se mi zdi pomembno, da ponovno izvolimo župana Mirana Gorinška, saj so izvedeni projekti, rezultat odličnega in korektnega medsebojnega sodelovanja, ko smo vedno znali poiskati pravo pot.”
Marko Cigler, predsednik KS Konjiška vas

Krajevna skupnost Konjiška vas se bo v obdobju 2018-2022 veselila naslednjih stvari: nadstreška na večnamenskem prostoru v Športnem parku Konjiška vas, asfaltiranja cestnega odseka v Novi vasi pri Konjicah (nad avtocesto), obnove lokalne ceste Nova vas pri Konjicah – Breg pri Konjicah, projektiranja avtobusnih postajališč in pločnika ob državni cesti v Konjiški vasi do Športnega parka, projektiranja kanalizacijskega omrežja v Konjiški vasi, obnove in razširitve učne poti na Prežigalu, dodatnega igrišča za mali nogomet na travnati površini v športnem parku Konjiška vas, urejanja drevoredov na Prežigalu, Novi vasi pri Konjicah in Konjiški vasi in skrbi za kvalitetno zimsko-letno vzdrževanje (urejanje bankin, čiščenje cestnih jarkov, zimska služba …).

Sveti Jernej:

Sredstva smo namenili za investicijsko vzdrževanje javnih poti na območju krajevne skupnosti Sveti Jernej. Cilj projekta je bilo obnoviti dotrajane asfaltne površine cestnih odsekov in izboljšati voziščno konstrukcijo cest. V sklopu investicij so obnovili manjši most na cesti Ličenca–Zgornje Laže,zgradili avtobusno postajo v naselju Brezje pri Leskovarju, na obrobju naselij pa bo postavljenih še nekaj novih svetilk.

V načrtu imamo obnovo ceste Zbelovo-Jernej v dolžini 2.000 metrov!

Zbelovo:

Lokalna cesta v dolini Zbelovske Gore ob železnici je bila potrebna obnove ravno zaradi ogromnih obremenitev v času rekonstrukcije železniške proge Dolga gora−Poljčane. Sredstva smo namenili tudi za modernizacijo makadamskega cestnega odseka ceste na Zbelovski Gori nad Korenjakom, odsek Kumer−Zanič.

Športno-rekreacijski center s kopalnim bazenom Zbelovo je smo zaključili maja 2015.

V naselju Zbelovo in Mlače smo že pričeli z izgradnjo povsem novega, ločenega kanalizacijskega sistema, ki bo vezan na manjšo čistilno napravo na Zbelovem. Predvidena je izgradnja do leta 2020. Vzporedno bomo pripravili strokovne podlage za zgraditev kanalizacijskega omrežja ter čistilnih naprav v ostalih krajih (Žiče, Loče, Draža vas) ter pridobili finančna sredstva.

Za poplavno varnost na Mlačah in Zbelovem je podpisan sporazum z Ministrstvom za okolje in prostor, a podlagi katerega bomo zgradili protipoplavne nasipe in črpališče za meteorno vodo. Predviden pričetek je v 2019, zaključek pa v letu 2020. Zgradili smo že novi most, kanalizacijski sistem pa bo končan do 2020.

Nadaljujemo gradnjo kolesarske povezave po trasi nekdanje železniške proge. Prišli smo do letališča, v 2019 nadaljujemo do Loč, ob izgradnji protipoplavnih nasipov pa povežemo še Loče–Zbelovo.

Špitalič:

V Špitaliču smo junija 2015 dokončali novo poslovilno vežico. V objektu sta dva poslovilna prostora, kuhinja in sanitarije. V sklopu izgradnje vežice se je modernizirala cesta, ki poteka mimo vežice. Prav tako smo prenovili makadamsko cesto Škedenj−Tolsti Vrh (pri Ribiču) v dolžini 700 metrov.

V letu 2019 je predvidena izgradnja novega vodovoda na Tolstem Vrhu. V Škednju smo zgradili nov most! Asfaltirali bomo cesto Žička kartuzija-Straža na Gori! Uredili bomo tudi križišče v Žičah v smeri Špitaliča.

Tepanje:

Park Tepanje se nahaja ob že obstoječem drevoredu lip in javorjev. Parkovni prostor se razteza na 3000 m2, na katerih je zasajenih okoli 1000 zelenih rastlin, od rdeče bukve, krogličastih tis do parkovnih dreves, in okoli 500 cvetočih rož, vse od vrtnic, hortenzij do sivke. V parku se nahaja fontana, pitnik za vodo in 12 klopi za oddih. Z novo zeleno in cvetočo pridobitvijo v letu 2015, ki je pomembna za krajane in kvaliteto bivanja, je krajevna skupnost uresničila dolgoletni načrt.

Nadaljevali bomo gradnjo kolesarske steze Tepanje–Sp. Grušovje.

Zgradili smo novi levi zavijalec v Novem Tepanju, kmalu pa nas čakata izgradnja krožišča pri vstopu na avtocesto in pločnika v Novem Tepanju! Krajevna skupnost Tepanje ima v načrtu postaviti tudi nekaj novih svetilk na obrobju naselij. Posodobili bomo cesto Draža vas–Tepanje in preplastili odseke na cesti Tepanje–Stranice.

  • Sprejet je bil podrobni prostorski načrt za Poslovno cono Tepanje. V 2019 začnemo z gradnjo komunalne opreme, kar bo omogočilo poslovno gradnjo na 10 ha novih površin.
  • Zgradili bomo nove večstanovanjske objekte v Tepanju, za nova stanovanja pa namenili še  3,5 ha veliko zemljišče za individualno gradnjo na Tepanjskem Vrhu.

V načrtu je tudi prizidek vrtca v Tepanju. Obstoječemu, trioddelčnemu vrtcu se bosta prizidali dve igralnici s sanitarijami za otroke drugega starostnega obdobja. Povečala se bo še obstoječa kuhinja v centralno kuhinjo za pripravo in razvoz hrane za potrebe vrtca in sosednje podružnične osnovne šole Tepanje.  V sklopu prizidave in adaptacije se bodo povečali glavni vhodni nadstrešek, garderoba in terasa za otroke. Vrtec bo po prizidavi namenjen varstvu maksimalno za 102 otrok, skupna zazidana površina vrtca pa se bo povečala za 166,20 m2.

Draža vas:

“V krajevni skupnosti Draža vas smo v preteklem letu zamenjali obstoječe neustrezne svetilke javne razsvetljave, preplastili nekaj cestnih odsekov, sanirali dva odseka javnih poti v skupni dolžini približno 150 metrov in preplastili nogometno igrišče. Ogromno smo naredili in veliko tega ob pomoči in razumevanju našega župana Mirana Gorinška. Izvolimo ga ponovno.” Dejan Verhovšek, občinski svetnik

Pa za naprej? Posodobili bomo cesto Draža vas–Tepanje ter cesto Draža vas–Žiče in na njej zgradili pločnik.

Žiče:

Proračunska sredstva so bila namenjena za investicijsko vzdrževanje javnih poti na območju krajevne skupnosti Žiče ter za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika Žiče ob regionalni cesti Žiče−Slov. Konjice, odsek Ribič−Očko, v dolžini 600 metrov. Posodobili smo cesto Žiče-Loče in Konjiška vas-Žiče.

V načrtu imamo cesto Draža vas–Žiče, na kateri bomo zgradili pločnik, in otok za umirjanje prometa na vstopu v Loče iz smeri Žič. Uredili bomo tudi križišče v Žičah v smeri Špitaliča.

Vešenik-Brdo:

Z izgradnjo športnega objekta in igrišča smo pričeli že v letu 2010, v letu 2017 pa so se vsa dela tudi zaključila. Krajevna skupnost je sredstva namenila za izgradnjo športnega igrišča, parkirišča, mostu in športnega objekta za potrebe krajanov krajevne skupnosti Vešenik–Brdo.

Krajevna skupnost je v letu 2017 pristopila k modernizaciji ceste na območju  novega naselja Vešenik. Šlo je za modernizacijo 800 m neasfaltirane občinske ceste, vključno z izvedbo elementov za odvodnjavanje in cestno razsvetljavo. Cilj projekta je bil izboljšati konstrukcijo cestnega odseka ter urediti odvodnjavanje ceste. Krajevna skupnost je vsa leta skrbela tudi za vzdrževanje in modernizacijo vseh javnih poti na območju krajevne skupnosti.

Loče:

Zgradili smo pločnik proti pokopališču v dolžini 80 metrov, obnovili dotrajani odsek cest Lipoglav−Svibovca in odsek ceste v Železnik. V naselju Koble smo zgradili pločnik, v Lipoglavu še cesto v dolžini 130 metrov.

Obnovitev ceste Loče−Lipoglav−Svibošno v letu 2015 je pomenila izboljšanje kakovosti življenja tamkajšnjih prebivalcev, boljše medkrajevne povezave in varnejšo pot po vsakdanjih opravkih.

  • V načrtu imamo tudi postavitev nekaj novih svetilk na obrobju naselij.
  • Zgradili bomo otok za umirjanje prometa na vstopu v Loče iz smeri Žič.

Nadaljujemo gradnjo kolesarske povezave po trasi nekdanje železniške proge. Prišli smo do letališča, v 2019 nadaljujemo do Loč, ob izgradnji protipoplavnih nasipov pa povežemo še Loče–Zbelovo.

  • Zgradili smo letališko stezo.
  • Komunalno bomo opremili območje stanovanjskih stavb Livada v Ločah.