Program

Naša prednost?

Opustili smo ideološke teme in se osredotočili na oprijemljive rešitve. Le na tak način je mogoče napredek v izboljšanju življenjskega standarda ljudi in konkurenčnosti Slovenije.

Smo zagovorniki konkretnih pristopov. Za družbo brez korupcije, za brezplačne vrtce, za čisto naravo, za alternativne vire energije, za zdravo hrano, za prihodnost. S srcem za prihodnost.

 

Program SLS

Program SLS je osrednji dokument, ki na povezan in konsistenten način predstavlja ključna programska politična izhodišča stranke do posameznih področij. Na Statutarnem in programskem kongresu SLS, ki je v Ljubljani potekal 21. novembra 2015, so delegati nov Program SLS sprejeli soglasno.

Namen SLS je soustvariti državo, ki bo spodbujala trajnostno, družbeno odgovorno ustvarjanje pogojev za blaginjo, osebni razvoj in človeško dostojanstvo vseh državljanov. Kot državotvorna stranka s svojim programom ponujamo optimalen model, ki je sprejemljiv za najširšo slovensko javnost.

Združuje tako evropske vsebinske politične poudarke Evropske ljudske stranke, saj je Slovenska ljudska stranka prva polnopravna članica Evropske ljudske stranke iz Slovenije, kot tudi jasno opredeljena stališča do slovenske politične situacije. Njegova bistvena vsebinska lastnost je predvsem v tem, da se zavedamo, da morata biti tako država kot tudi gospodarstvo v službi potreb in interesov slovenskih državljanov, in to vseh, ne le družbenih elit!

Program SLS je zgoščen manifest zaupanja v sposobnosti slovenskega človeka in čvrsta osnova za dosledno, politično prepričljivo in zato tudi uspešno delovanje SLS v prihodnje! Naš program temelji na zagotavljanju dostojnega življenja državljank in državljanov. Hočemo pomagati ustvariti državo, ki bo ljudem dovolila, da si z lastnim delom omogočijo lepo in dostojno življenje!

 

Program SLS (Ljubljana, 21. 11. 2015) v obliki PDF lahko prenesete s te povezave.

 

 

PROGRAM  DELA OBČINSKEGA ODBORA SLS  V  OBDOBJU  2014 – 2018

je vezan na program dela župana

 

Ob izteku drugega mandata je vsekakor pravilno, da opravimo neke vrste pregled, kaj od načrtovanega smo uspeli narediti in tudi priložnost, da na osnovi izkušenj in realnih možnosti pripravimo načrt dela za naslednje obdobje.

Veseli smo, da se v obdobju zadnjih štirih let lahko pohvalimo s kar nekaj pridobitvami, ki so za nas zgodovinskega pomena. V nadaljevanju tega pregleda se lahko seznanite s podrobnostmi, ki v skupnem seštevku pomenijo, da smo uspeli v zadnjih štirih letih v naših krajih investirati 19,7 mio €, v obdobju 2007 do danes pa 31,4 mio €. Pretežno gre za sredstva evropskega kohezijskega sklada ter Sklada za razvoj regij, delno pa tudi za sredstva državnega proračuna. Seveda je bilo potrebno v občinskem proračunu zagotoviti lasten delež.

V večini primerov gre za večletne projekte; največji pa je prav gotovo centralna čistilna naprava Slovenske Konjice (na Prežigalu) in pripadajočih 9.600 m novih primarnih kanalizacijskih vodov. Vrednost del in vgrajene opreme je 8,25 mio €, kar predstavlja največjo investicijo lokalne skupnosti v zadnjih nekaj letih. Od tega je kar 7,28 mio € sredstev kohezijskega sklada in državnega proračuna. Vsekakor gre za velik korak v prizadevanjih za čisto, zdravo okolje, v katerem je vredno prebivati.

Sprehod po obnovljenem Starem trgu je danes prijetno opravilo za nas, domačine. V spremstvu gostov pa smo vedno deležni navdušenja in pohval. Vse težave, ki so spremljale obnovo vodovoda in kanalizacije ter obnovo tal, namestitev nove razsvetljave, ulične opreme, igral v parku, so pozabljene, pogled na razkopano mestno jedro pa le še spomin. Množica veselih ljudi ob svečanem odprtju Starega trga v septembru lani je bila največja nagrada za vse, ki smo sodelovali v projektu. Tudi obnovljena fontana je našla svoje mesto na trgu ter v srcih ljudi. V tem trenutku še čakamo na rezultat ocenjevanja komisije Entente Florale Europe.

Dvorec Trebnik je bil petnajst let v rokah zasebnega podjetja. Posledice vprašljivega gospodarjenja so deloma vidne še danes. V letu 2012 smo pridobili sredstva Sklada za razvoj regij. Obnovitvena dela na objektu ‘B’ so se pričela lani maja, v teh dneh pa se že veselimo povsem drugačne podobe tega bisera nad Starim trgom.

V zaključni fazi je izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja. Na področju informatike je to neke vrste avtocesta za prenos podatkov. V ta namen je bilo položenih približno 140 km cevi in optičnih kablov, s čimer smo omogočili internetno povezavo tudi v najbolj oddaljenih krajih naše občine. Vrednost opravljenih del je približno 4,7 mio €, pri tem pa je delež občine (2,7 mio) pridobljen s strani EU, razliko pa je prispeval zasebni partner GVO. K temu je potrebno dodati še investicijo v izgradnjo optičnega omrežja s strani podjetja T-2 v Slov. Konjicah in okolici. Oboje pomeni, da ima večina prebivalcev naše občine možnost priključka na optično internetno omrežje, prav vsi pa dostop do širokopasovnega interneta. Pred nekaj leti si o tem nismo upali niti sanjati…

Tudi pri posodobitvi javne razsvetljave smo v zadnjem obdobju po vseh krajih občine naredili pomembne korake. Večina neustreznih svetilk je zamenjanih z novimi, ki delujejo na osnovi LED tehnologije.

Pregled pridobitev zadnjega obdobja:

 • Celovita ureditev Starega trga s parkom
 • Izgradnja Centralne čistilne naprave Slovenske Konjice skupaj
  s primarnim kanalizacijskim omrežjem dolžine 9.600 m
 • Prenehanje odlaganja komunalnih odpadkov na deponiji Prežigal
 • Sanacija deponije komunalnih odpadkov
 • Prestavitev struge Bezine, novi most na cesti proti Gabrovniku
 • Obnova dvorca Trebnik, objekt ‘B’
 • Projekt izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja
 • Projekt izgradnje omrežja T-2
 • Obnova javne razsvetljave Slov. Konjice, Loče, Tepanje, Žiče ter v ostalih KS
 • Rekonstrukcija križišča Golič
 • Krožišče Tepanje
 • Modernizacija lokalne ceste Tepanjski Vrh
 • Modernizacija več odsekov v Zbelovski Gori (skupaj 2.500 m)
 • Modernizacija ceste Dolga Gora – Zbelovska Gora
 • Pločnik in avtobusni postajališči z javno razsvetljavo Loče – Mlače
 • Modernizacija več odsekov cest po Krajevnih skupnostih:
  Preloge – Polene, Loče – Lipoglav – Tičevo, v Draži vasi, Špitaliču, na Jerneju, Spodnje Laže, Zafošt – Perovec, Perovec – Brezje, Kolačno
 • Sanacija plazov v Gabrovniku, v Lipoglavu, v Škednju, pri Marinšku, na Petelinjeku, Zbelovski Gori
 • Nova turistična in obvestilna signalizacija
 • Namestitev sedmih AED – defibrilatorjev in vzpostavitev sistema obveščanja
 • Športno igrišče Kajuhova
 • Tekaška steza v konjiškem parku
 • Fitnes na prostem
 • Igrišče za odbojko na mivki v Ločah
 • Igrišče za odbojko na mivki v Slov. Konjicah
 • Športno objekt in igrišče KS Vešenik – Brdo
 • Večnamenski objekt Spodnje Grušovje
 • Dom krajanov Sveti Jernej
 • Obnovljen dom krajanov v Žičah
 • Obnova kulturnega doma Loče
 • Energetska sanacija Splošne knjižnice Slov. Konjice
 • Energetska sanacija prizidka OŠ Pod Goro

Osnovni moto dela bo tudi v bodoče vzpodbujanje ustvarjalnosti posameznikov (občanov – strokovnjakov), zbrati njihove ideje in jih oblikovati tako, da bodo koristne za skupnost ter poskrbeti za njihovo realizacijo v vseh pogledih. Pri tem bodo imeli prednost projekti, ki bodo neposredno ali posredno prinašali nova delovna mesta oz. omogočali, da bomo domače znanje in izkušnje lahko tudi tržili.  Posebno je potrebno paziti na enakomeren razvoj vseh dejavnikov sodobne družbe, vseh krajev v občini; vse z namenom, da zagotovimo kar najboljše pogoje za življenje in delo. Osnovno načelo ostaja, da je potrebno izkoristiti naravne danosti, vključiti kulturno dediščino in na osnovi lastne inovativnosti poskrbeti za gospodarski razvoj okolja, s tem povezano odpiranje novih delovnih mest in prodajo znanja. Posebno skrb bomo posvetili nadaljevanju projektov ‘Občina po meri invalidov’, ‘starejši za starejše’, ki sta že v izvajanju. Prav tako že deluje Svet za invalide, ki skrbi tudi za koordinirano delo vseh organizacij na tem področju. Podpreti je potrebno že začeto medgeneracijsko sodelovanje na MCDD. Delovanje Mladinskega centra je potrebno sistemsko urediti.

V našem okolju smo še posebej lahko ponosni na veliko število ljudi, ki opravljajo prostovoljno delo na različnih področjih. Smo pionirji na področju socialnega podjetništva in uvajanju oskrbe z lokalno pridelano hrano. Za izboljšanje sodelovanja in komunikacijo med občinsko upravo, javnimi zavodi in podjetji ter občani je že zaživela aplikacija ‘Moja občina’.

 

V nadaljevanju navajamo kratek povzetek načrta dela za obdobje 2014 – 2018:

Na področju oskrbe s pitno vodo in čiščenja odpadne vode se obeta zelo živahna dejavnost. Na področju oskrbe s pitno vodo je že pripravljena vloga za pridobitev sredstev kohezijskega sklada za izgradnjo štirih novih vodohranov (Škalce, Polene, Žička Gorca, Sveti Jernej) in povezovalnih cevovodov, s katerimi bomo končno zagotovili zamenjavo starih azbestnih dovodnih cevi ter bistveno zmanjšali izgube vode na sistemu. Ocena potrebnih sredstev cca 8 milijonov evrov, ključ sofinanciranja pa je 90 % sredstva EU in državnega proračuna, razliko pa mora zagotoviti lokalna skupnost.

V izvajanju je gradnja priključkov na kanalizacijsko omrežje ter priprava projekta za dograditev sekundarne kanalizacije. Vzporedno je potrebno pripraviti strokovne podlage za zgraditev kanalizacijskega omrežja ter čistilnih naprav v ostalih krajih (Žiče, Loče, Zbelovo, Draža vas) ter pridobiti finančna sredstva.
Na področju ravnanja z odpadki je predvideno dokončanje gradnje regijskega odlagališča Pragersko s pomočjo kohezijskih sredstev, potrebno pa bo še razjasniti vlogo posameznih sovlagateljev v projektu. Postati želimo občina brez odpadkov in se priključiti projektu ‘Zero waste’.

Aktivno sodelujemo pri pripravi projekta poplavne varnosti naselij Mlače in Zbelovo, v načrtu je izgradnja protipoplavnih nasipov ter črpališča za zaledne vode, vzporedno pa obnoviti kanalizacijo v naselju Zbelovo.

Odpraviti je potrebno zaostanek na področju obnove lokalnih cest in javnih poti, poskušali bomo realizirati naslednji načrt rekonstrukcije naslednjih odsekov:

 • Podpeč (‘Velbi’) – Lipoglav, dolžina 500 m
 • Zbelovo – Jernej,  dolžina 2.000 m
 • Konjice – Zreče, dolžina  1.400 m
 • Sojek – Kamna Gora, dolžina 800 m
 • Cesta skozi naselje Brdo, dolžina 500 m
 • Slov Konjice – Gabrovlje, dolžina 500 m

Skupaj torej 10.700 m, kar bo bistveno spremenilo stanje lokalnih cest v občini.

V naslednjem obdobju bomo s strani države, Družbe za ceste RS, poskušali zagotoviti sredstva za ureditev:

 • križišče na Zečah (pri kapeli)
 • krožišča Ulipi
 • križišče v Novem Tepanju
 • otoka za umiritev prometa na vstopu v Loče
 • ureditev križišča v Žičah v smeri Špitaliča

Pripravljena je tudi projektna dokumentacija za nadaljevanje gradnje kolesarske steze Tepanje – Sp. Grušovje in Hofer – Market v Slov. Konjicah.

Nadalje je v načrtu ureditev krožišča na vstopu v Slovenske Konjice iz smeri Tepanja (križišče s t.i. obvoznico) ter pospešiti aktivnosti pri gradnji nove cestne povezave proti Oplotnici, pri navedenih projektih je dinamika odvisna od zmožnosti državnega proračuna. Vzporedno bodo potekale aktivnosti pri nadaljevanju gradnje kolesarske povezave Slov. Konjice – Zbelovo po trasi nekdanje železniške proge. V Slovenskih Konjicah je potrebno urediti dostop do nove tržnice ter parkirišča, za kar je gradbeno dovoljenje tik pred izdajo. Na prostoru nekdanje tržnice je že pripravljen projekt za ureditev parkirišč in javnega stranišča.

V najkrajšem možnem času je potrebno postopek spremembe OPN pripeljati do konca. Navedeno je osnova za vse nadaljnje aktivnosti sprejemanja posameznih zazidalnih načrtov. V tem dokumentu je več lokacij, kjer je predvidena gradnja stanovanjskih stavb, večstanovanjskih objektov in tudi poslovna gradnja ob avtocesti v Tepanju ter utrditev letališke steze.  Za večstanovanjsko gradnjo so namenjena že obstoječa stavbna zemljišča na Prelogah.

Sprejet je ZN za projekt večstanovanjske gradnje nad Kajuhovo ulico, investitor pa že lahko prične z gradnjo dveh povezanih blokov na mestu t.i. Serajnikove vile. V Ločah je potrebno zgraditi komunalno opremo na območju gradnje stanovanjskih stavb Livada.

Pred dnevi je bila podpisana pogodba za izgradnjo komunalne opreme v PC Slovenske Konjice (‘Konusov travnik’), kar bo v naslednjih dveh letih omogočilo gradnjo poslovnih objektov na površini cca 9 ha.

Za obnovo in dograditev vrtca Prevrat je že izdano gradbeno dovoljenje, čakamo na primeren razpis za zagotovitev finančnih sredstev.  Podoben projekt je potrebno pripraviti in realizirati za stavbo vrtca v Ločah, kar je naloga tega mandatnega obdobja. Končana je energetska sanacija prizidka OŠ Pod Goro.  V letošnjem letu je bil zamenjan parket v telovadnici OŠ v Ločah, v naslednjem letu je načrtovana še celovita energetska sanacija telovadnice. V letu 2017 je že načrtovana razširitev prostorov Glasbene šole v Slov. Konjicah.

Končana je energetska sanacije Doma kulture v Slov. Konjicah. Dom kulture v Ločah je dobil novo fasado, v naslednjem obdobju še nova notranja oprema in obnova dvorane. Pomembna pridobitev je tudi Dom krajanov na Sv. Jerneju, v Vešeniku, tik pred koncem pa je tudi gradnja doma v Spodnjem Grušovju.  Končana je obnova Doma krajanov v Žičah.

V Žički kartuziji je bila opravljena arheološka raziskava v cerkvi in okolici; prizadevamo si za nadaljevanje obnovitvenih del. V pripravi je tudi mednarodni projekt ‘Štajerske literarne poti srednjega veka’, ki bo predvidoma zaživel naslednje leto, ko bomo praznovali 850 let prihoda kartuzijanov v naše kraje. Prizadevali si bomo, da Žička kartuzija postane kulturnozgodovinski spomenik državnega pomena in pridobi znak evropske kulturne dediščine. 

Za oživitev dejavnosti na Dvorcu Trebnik bo potrebno dokončati obnovitvena dela na objektu A, saj bo le tako celoten kompleks pomenil privlačno točko nad urejenim Starim trgom.
V samem Starem trgu nameravamo z organiziranjem različnih dogodkov privabiti več obiskovalcev, ki bodo omogočili oživitev dogajanja v samem mestnem jedru.

V naslednjem obdobju želimo preurediti nogometni stadion na Dobravi, ki vključuje razširitev tribun, ureditev parkirišč in najpomembnejše, namestitev umetne trave na pomožnem igrišču. Do naslednjega leta je potrebno pridobiti uporabno dovoljenje za bazen na Zbelovem, v teku je izbira izvajalca del. Obstoječi bazen v Slov. Konjicah je potrebno sanirati in ga dograditi.