Slovenska ljudska stranka podpira zahteve Združenja zasebnih izvajalcev dezinsekcije in dezinfekcije (DDD)

Ob zadnjem dnevu javne razprave o Zakonu o nalezljivih boleznih se SLS pridružuje pozivu Združenja zasebnih izvajalcev deratizacije, dezinsekcije in dezinfekcije (DDD), naj država z novimi zakonskimi omejitvami ne spodbuja nastajanja monopola ter s tem višjih stroškov in nižje kvalitete omenjenih storitev. Zasebni izvajalci preventivne DDD namreč ne potrebujejo, niti ne zmorejo, za polni delovni čas zaposliti zdravnika, veterinarja, ali osebo z izobrazbo druge strokovne smeri 2. bolonjske stopnje, kot je predlagano v novi različici zakona, saj je za kader tovrstne izobrazbe v teh podjetjih preprosto premalo dela. Predlog tako pomeni nesorazmeren poseg v sedanjo ureditev zasebne pobude storitev DDD in omejevanje konkurence v korist nacionalnih laboratorijev za zdravje okolje in hrano (NLZOH). V SLS se zato pridružujemo pozivu Združenja zasebnih izvajalcev DDD, naj bo odgovorni nosilec dejavnosti DDD oseba z najmanj V. stopnjo izobrazbe veterinarske, zdravstvene, kmetijske, ali druge ustrezne naravoslovno tehnične smeri in najmanj 10 leti delovnih izkušenj pri opravljanju DDD neposredno na terenu in dodatnimi znanji s področja DDD skladno s pravilnikom izdanim na podlagi tega zakona. V primeru izvajanja plinjenja oziroma fumigacije, pa naj bo izvajalec dolžan zagotoviti tudi prisotnost osebe z najmanj visoko strokovno izobrazbo zdravstvene smeri, kot je specialist za področje anestezije, urgentne medicine ali reanimatologije.

V Zakonu o nalezljivih boleznih bi morala država tudi določiti, kje vse, kdaj in na čigave stroške se izvajajo storitve DDD. V primeru, da bi morali na ta določila počakati na sprejetje podzakonskih aktov, bi vmesna pravna praznina onemogočala izvajanje storitev DDD, s čimer bi lahko nastala velika škoda.

Preneseno iz strani www.sls.si